Talpó mediterrani

Nom científic: Microtus duodecimcostatus

Estat de conservació: Categoria IUCN Mundial (2012)

Hàbitat i ecologia: Viu a espais oberts tant naturals com agrícoles que tinguin sòls humits i fàcils d’excavar amb suficient cobertura herbàcia. Estrictament vegetarià, la seva dieta està constituïda per bulbs, tubercles, arrels, tiges i brots.
Té activitat excavadora i fa galeries subterrànies deixant a l’exterior piles de terra semblants a les del talp.

Trets identificatius: Petit rosegador de cos allargat, cap arrodonit i cua curta. Presenta adaptacions a la vida subterrània com ara ulls i orelles petites i crani aplanat. Per excavar s’ajuda amb les dents que li sobresurten d’entre els llavis. El color varia del gris bru al marró fosc, amb el ventre més clar.

Distribució: Distribuïda per tota la Península Ibèrica excepte la porció nordoccidental, gran part de la Cornisa Cantàbrica i algunes àrees del Pirineu oriental, també és present al sudest de França. Al Vallès viu a les terres baixes de conreus.

Tendència poblacional: Segons els estudis d’inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers a diferents punts del riu Congost realitzats pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, es troba extensament distribuït pels marges del riu Congost. La seva presència es detecta pels munts de terra que deixa en excavar galeries, i sembla condicionada pel tipus de sòl. Els marges del riu representen un ambient òptim sempre i quan siguin sorrencs, poc pedregosos, i disposin d’un bon recobriment herbaci.

Més informació:
Inventari i seguiment de les poblacions de petits mamífers del Riu Congost (2005-2011)